Warning: The magic method BiagiottiCore\CPT\PostTypesRegister::__wakeup() must have public visibility in /customers/d/a/f/paintbeautyspot.nl/httpd.www/wp-content/plugins/biagiotti-core/post-types/post-types-register.php on line 30 Warning: The magic method BiagiottiInstagramApi::__wakeup() must have public visibility in /customers/d/a/f/paintbeautyspot.nl/httpd.www/wp-content/plugins/biagiotti-instagram-feed/lib/biagiotti-instagram-api.php on line 93 Warning: The magic method BiagiottiTwitterApi::__wakeup() must have public visibility in /customers/d/a/f/paintbeautyspot.nl/httpd.www/wp-content/plugins/biagiotti-twitter-feed/lib/biagiotti-twitter-api.php on line 95 Warning: The magic method BiagiottiMikadoNamespace\Modules\Header\Lib\HeaderFactory::__wakeup() must have public visibility in /customers/d/a/f/paintbeautyspot.nl/httpd.www/wp-content/themes/biagiotti/framework/modules/header/lib/header-factory.php on line 39 Warning: The magic method BiagiottiCore\Lib\ShortcodeLoader::__wakeup() must have public visibility in /customers/d/a/f/paintbeautyspot.nl/httpd.www/wp-content/plugins/biagiotti-core/lib/shortcode-loader.php on line 28 Warning: The magic method BiagiottiInstagram\Lib\ShortcodeLoader::__wakeup() must have public visibility in /customers/d/a/f/paintbeautyspot.nl/httpd.www/wp-content/plugins/biagiotti-instagram-feed/lib/shortcode-loader.php on line 28 Warning: The magic method BiagiottiMembership\Lib\ShortcodeLoader::__wakeup() must have public visibility in /customers/d/a/f/paintbeautyspot.nl/httpd.www/wp-content/plugins/biagiotti-membership/lib/shortcode-loader.php on line 28 Warning: The magic method BiagiottiTwitter\Lib\ShortcodeLoader::__wakeup() must have public visibility in /customers/d/a/f/paintbeautyspot.nl/httpd.www/wp-content/plugins/biagiotti-twitter-feed/lib/shortcode-loader.php on line 28 Terms and Conditions – Paint Beautyspot in Arnhem
Top
Image Alt

Terms and Conditions

Legal Rights

Algemene voorwaarden

PAINT the Beautyspot
 1. ALGEMEEN 

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen PAINT, hierna te noemen: “de salon”, en een cliënt waarop de salon deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. INSPANNINGEN SALON

 De salon zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. De salon zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.   

3. AFSPRAKEN

De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaand aan de afspraak aan de salon melden. Indien de cliënt deze verplichting niet tijdig nakomt, zal de salon 50% voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Indien de klant de afspraak geheel niet nakomt zal de salon 100% voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt, mag de salon de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium aan de cliënt berekenen. Indien de cliënt meer dan tien minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt, mag de salon de behandeling annuleren en het gehele afgesproken honorarium van de behandeling aan de cliënt berekenen. De salon moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk voor 10 uur ‘s ochtends op de dag van de afspraak aan de cliënt melden. Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt, inbegrepen werkstakingen in de salon.   

4. BEHANDELINGEN

 De overeenkomst voor een behandeling kan via de website, mail of mondeling tot stand komen. Cliënt dient medisch in staat te zijn de behandeling te ondergaan. Cliënt dient de salon vóór de behandeling te informeren over alle mogelijke medische condities en bezwaren. De salon kan bij twijfel hierover cliënt vragen voor de behandeling een arts te raadplegen.
 De salon kan het uitvoeren of voortzetten van een behandeling weigeren indien naar haar inzicht voldoende medische informatie ontbreekt om vast te stellen of dit veilig kan gebeuren. De mening van de behandelaar is bindend. Indien de weigering voor 10 uur ‘s ochtends op de dag van de afspraak of tijdens de behandeling gebeurt, is cliënt de kosten voor de behandeling volledig verschuldigd. 
Het te behandelen gebied dient schoon te zijn om een behandeling te kunnen ondergaan. De salon kan het uitvoeren of voortzetten van een behandeling weigeren indien dit naar haar inzicht onvoldoende het geval is. De mening van de behandelaar is bindend. Indien de weigering gebeurt, is cliënt de kosten voor de behandeling volledig verschuldigd. 
Cliënt mag niet onder invloed zijn van verdovende middelen en/of alcohol. De salon kan het uitvoeren of voortzetten van een behandeling weigeren indien dit naar haar inzicht  het geval is. De mening van de behandelaar is bindend. Indien de weigering gebeurt, is cliënt de kosten voor de behandeling volledig verschuldigd.
 Als de cliënt zwanger is, of in de aanlooptijd om het te worden, dient de cliënt dit voorafgaand aan de behandeling te melden. Ook wanneer de zwangerschap moeizaam verloopt, dient u dit voorafgaand aan de behandeling te melden. Gelieve geen kinderen onnodig mee te nemen naar de behandeling.   

5. BETALING

De salon vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar op haar website. De vermelde prijzen zijn inclusief btw. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten te voldoen. Dit kan uitsluitend via PIN-betaling of contant, alleen in uiterste gevallen kan dit via bankoverschrijving in overleg met de salon.   

6. PERSONEEL IN DE SALON

 De salon heeft het recht om zonder vooroverleg met de cliënt bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door medewerkers, indien de salon dit voor een goede uitvoering van de behandeling wenselijk oordeelt.   

7. PERSOONSGEGEVENS & PRIVACY

 De cliënt voorziet de salon vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de salon aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. De salon neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem. De salon behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De salon zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

8. GEHEIMHOUDING  

De salon is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, de salon verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.   

9. AANSPRAKELIJKHEID  

De salon is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, inclusief allergische reacties ontstaan doordat de salon is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. De salon is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de salon. De salon draagt generlei aansprakelijkheid voor enige (letsel)schade, hoe ook genaamd en door welke oorzaak ook ontstaan, anders dan ten gevolge van eigen opzet of grove schuld, door cliënt te bewijzen en dan nog slechts tot een maximum van het bedrag van de door de salon te verrichten werkzaamheden of een evenredig deel daarvan. De salon draagt generlei aansprakelijkheid voor (letsel)schade en/of gevolgschade bij cliënt door nalaten en/of handelingen van niet bij haar in dienst zijnde derden.   

 

10. GARANTIE  

Gelcolor: De salon geeft de cliënt 7 (zeven) dagen garantie op de gelcolor/biab behandeling, hieronder wordt verstaan het kosteloos verwijderen of repareren van de gelcolor. De salon geeft onder geen beding geld retour. Deze garantie vervalt indien: 

 • De cliënt aan de gelcolor heeft getrokken. 
 • De cliënt de adviezen voor thuisverzorging zoals aangegeven heeft genegeerd.
 • De cliënt met chemische middelen in contact is geweest. 

Elleebana Lashlift: De salon geeft de cliënt drie dagen (3 dagen) garantie op de lashlift behandeling, hieronder wordt verstaan het kosteloos opnieuw doen van de behandeling. Deze garantie vervalt indien: 

 • De cliënt andere producten dan de door de wimperstyliste geadviseerde producten heeft gebruikt.
 • De cliënt de adviezen voor thuisverzorging niet heeft opgevolgd.
 • De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen drie werkdagen heeft opgevolgd.
 • De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.
 • Cliënt met mascara of andere make-up op de ogen/wimpers naar de afspraak is gekomen.

Brow lift/lambination: De salon geeft de cliënt drie dagen (3 dagen) garantie  op de browlift behandeling, hieronder wordt verstaan het kosteloos opnieuw doen van de behandeling. De salon geeft onder geen beding geld retour.    Deze garantie vervalt indien:

 • De cliënt andere producten dan de door de wenkbrauwstyliste geadviseerde producten heeft gebruikt.
 • De cliënt de adviezen voor thuisverzorging niet heeft opgevolgd.
 • De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen drie werkdagen heeft opgevolgd.
 • De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.
11. ACTIES EN PRIJSVRAGEN

Winnaars van prijzen die gewonnen zijn via een actie op social media dienen deze binnen 6 maanden na het bekend worden dat de prijs is gewonnen te innen. Na deze genoemde tijd vervalt al het recht op de gewonnen prijs. Op behandelingen die als prijs zijn gewonnen zit geen garantie.

12. BESCHADIGING & DIEFSTAL  

De salon heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. De salon meldt diefstal altijd bij de politie.   

13. KLACHTEN  

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking gemeld worden aan de eigenaar van de salon. De salon moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond wordt geacht, zal de salon de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien de salon en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan een onafhankelijke, MfN-geregistreerde mediator.   

14. BEHOORLIJK GEDRAG

 De cliënt behoort zich in de salon behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft de salon het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren onder opgaaf van redenen. Wederzijds respect in een veilige sfeer zijn een vanzelfsprekendheid tijdens een behandeling. 

15. RECHT

 Op elke overeenkomst tussen de salon en de cliënt is Nederlands recht van toepassing. Deze voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van de salon. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst. In alle gevallen, waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien, rust de beslissing uitsluitend bij de salon.  

v

At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos qui blanditiis praesentium voluptatum.